React Sortable (HOC):将普通列表转成触摸友好、可排序的列表

一组高阶组件将可任何列表转成具有动画,触摸友好,可排序的列表。

相关的项目 - 更多比较

Popular
340 10k 1.7k

J 基于Jupyter Notebook和架构的可扩展交互式与可重复计算环境
 
10.0 10.0
  前天
237 9.9k 736

GitHub Star和仓库管理工具
 
10.0 1.5
  9天前
Popular
127 9.7k 362

N Nano ID 非常小巧安全的网址友好的JavaScript唯一ID生成器
 
10.0 6.3
  10天前